Algemene voorwaarden The Job Coach – The Job Matchers BV

1. De ‘BV The Job Coach-The Job Matchers’, een rechtspersoon naar Belgisch recht gevestigd in de Jan Van Rijswijcklaan 8, B-2018 Antwerpen en geregistreerd met ondernemingsnummer en BTW-nummer 0667.867.863., en hierna verder genoemd ‘The Job Coach’, levert diensten op het gebied van business- en individuele coachingtrajecten voor zowel bedrijven als particulieren onder deze algemene voorwaarden, waarbij ook de merknamen 'The Job Coach', 'The Job Coach Academy', 'The Coach Academy', 'The Value Connectors', 'The Leadership Academy', 'The Job Matcher' en 'The Job Matchers' kunnen gebruikt worden.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, van welke aard dan ook, die ontstaat tussen The Job Coach en u, de opdrachtgever. Het geheel aan documenten die de opdracht op gedetailleerde wijze verder uitwerken vormen integraal deel van de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn reeds van toepassing vanaf het eerste contact en de offerte die hieruit volgt.  

3. Enkel overeenkomsten of afspraken gemaakt tussen Karen Dejongh (als zaakvoerder van KED Consult CommV, die zaakvoerder is van de The Job Coach) of een door haar aangestelde, bevoegde derde en opdrachtgever zijn bindend ten aanzien van The Job Coach. The Job Coach is in geen enkel geval gebonden door een overeenkomst die werd aangegaan tussen de opdrachtgever en een onbevoegde derde.  

 

1. Tussen offerte en opdracht.    
1. Op vraag van de toekomstige opdrachtgever stellen wij een individuele offerte op met een uiteenzetting van de gevraagde opdrachten en de gehanteerde tarieven en prijzen. Onze offertes voor het uitvoeren van de gevraagde opdrachten zijn steeds opgesteld in regie, tenzij uitdrukkelijk een vaste prijs wordt aangegeven.  

2. Onze offertes zijn uitsluitend geldig ten aanzien van de perso(o)n(en) tot wie de offerte gericht is. Een offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de offerte zelf, of bij gebrek hieraan een geldigheidsduur van dertig (30) kalenderdagen na datum van verzending. 

3. De opdrachtbevestiging betekent de aanvaarding van de offerte. Wij gaan vervolgens aan de slag. De opdrachtbevestiging kan zowel expliciet als impliciet worden afgeleid uit de onderlinge communicaties met de opdrachtgever, zoals het ondertekend terugsturen van een overeenkomst die is uitgebracht door The Job Coach. Een aanvaarding door middel van elektronische communicatiemiddelen of op mondelinge wijze is evenzeer geldig.   

4. Wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht, zoals meerwerk, zijn enkel geldig indien de opdrachtgever en The Job Coach hiertoe gezamenlijk beslissen. Als opdrachtgever begrijpt en aanvaardt u dat deze wijzigingen een mogelijke invloed kunnen hebben op het prijs- en tijdsbestek. De gevolgen van deze wijzigingen zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.  

5. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om zijn opdrachtaanvaarding ten allen tijde te herroepen, maar dit zal geen afbreuk doen aan zijn oorspronkelijke betalingsverplichtingen en de betalingsverplichting voor reeds uitgevoerde bijkomende werken. 

 

2. Over de uitvoering van een opdracht. 
1. Met The Job Coach samenwerken betekent vertrouwen op jarenlange professionele ervaring en uitgebreide kennis. Iedere opdracht zal aan een hoge kwaliteit worden afgewerkt. Iedere opdracht betreft echter steeds een inspanningsverbintenis, waarbij The Job Coach niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening, noch voor de mate waarin de dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever gestelde doel.  

2. The Job Coach beschikt over de creatieve en technische vrijheid om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht uit te voeren, conform de oorspronkelijke opdracht of offerte. The Job Coach kan hierbij beroep doen op diensten van gespecialiseerde derden indien nodig voor de goede uitvoering van de opdracht. The Job Coach kan deze derden naar eigen inzicht aanstellen.  

3. Een vlotte medewerking van de opdrachtgever is noodzakelijk om een opdracht tot een goed einde te brengen; dit betekent alle redelijkerwijs noodzakelijke handelingen stellen die vereist zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat een gebrek aan medewerking gevolgen kan hebben voor de vooropgestelde timing en kosten. Eventuele gevolgen hiervan zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.  

4. De uitwerking van een opdracht kan desgevallend worden onderverdeeld in deelopdrachten, die elk worden uitgevoerd binnen het overeengekomen tijdskader. De uitvoering van een volgende deelopdracht kan afhankelijk gemaakt worden van een uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever omtrent de vorige opgeleverde deelopdracht. Wij zullen steeds de termijn voor dergelijke goedkeuring aanduiden bij de oplevering. De goedkeuring van de deelopdracht zal worden vermoed indien de opdrachtgever niet tijdig reageert. De uitvoering van laattijdige opmerkingen wordt steeds beschouwd als meerwerk.  

 

3. Onze tarieven en betalingsmodaliteiten 
1. Onze gehanteerde tarieven en prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere bijkomende lasten, tenzij anders wordt aangegeven. Onze tarieven en prijzen omvatten alle kosten die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.  


2. The Job Coach zal op uitdrukkelijk bepaalde tijdstippen factureren. Als de opdrachtgever niet akkoord gaat met de ontvangen factuur ben je geacht deze spoedig en gemotiveerd te protesteren, ten laatste tot veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum. Dit heeft geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichtingen. 


3. Onze facturen zijn te betalen binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf facturatiedatum, tenzij anders werd overeengekomen. Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest ten belopen van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties op jaarbasis worden aangerekend. Zodra wij de eerste ingebrekestelling hebben verstuurd zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belopen van 9,5% van het factuurbedrag, met een absoluut minimum van €50. Dit doet geen afbreuk aan het recht om vergoeding te vragen voor de verdere kosten verbonden aan de niet-betaling. 


4. Bij de opdrachtaanvaarding wordt een voorschotfactuur ten belope van 30 % op de totale waarde van de opdracht aangerekend, tenzij partijen anders overeenkomen. The Job Coach kan de aanvang van de opdracht laten afhangen van de ontvangst van betaling van de voorschotfactuur. 

 

4. Wat met de intellectuele eigendomsrechten?  
1. Hierover kunnen we kort en duidelijk zijn. Beelden, schema’s, instructievideo’s, paswoorden, modellen, technieken, werkboeken en instrumenten of rapporten die zijn ontwikkeld, gebruikt en/of verleend door The Job Coach voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven de eigendom van The Job Coach.  

2. De opdrachtgever verkrijgt slechts het recht om werkboeken, paswoorden, instructievideo’s of rapporten binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking of het doorgeven van een of meerdere van deze zaken aan personen buiten de eigen organisatie kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming door The Job Coach.  

3. Alle door The Job Coach gecreëerde en/of terbeschikkinggestelde materialen kunnen enkel gebruikt worden voor de vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen. Het ongeautoriseerde gebruik zal bijgevolg aanleiding geven tot een nieuwe facturatie ten belopen van het gehanteerde standaardtarief vermeerderd met een toeslag van 50%, voor iedere vastgestelde schending apart. De opdrachtgever is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden. Indien er vragen resten omtrent het al dan niet geautoriseerd gebruik, aarzel absoluut niet om ons te contacteren. 

 

5. Duur en beëindiging.  
1. Beide Partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen de mening is toegedaan dat de uitvoering van de opdracht niet langer plaats kan hebben conform de bevestigde offerte of latere bijkomende opdrachtspecificatie. De beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever, geeft The Job Coach het recht de betaling van de volledige overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte kosten te vorderen, tenzij hierrond een ander akkoord wordt bereikt.  

2. Elke partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere partij op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichtingen eigen aan deze Overeenkomst. Tekortkomingen aan de betalingsverplichting en de medewerkingsverplichting door de Opdrachtgever worden als zwaarwichtige tekortkomingen beschouwd. Een onmiddellijke beëindiging is slechts mogelijk nadat de in gebreke blijvende partij een redelijke mogelijkheid is gegeven om toch aan zijn verplichtingen te voldoen, na aangetekende ingebrekestelling. De beëindiging laat de mogelijkheid onverlet om verdere rechten uit te oefenen voor de schade geleden ten gevolge van een inbreuk.  

3. Indien één van de partijen niet meer aan de verplichtingen van de Overeenkomst kan voldoen ten gevolge van een staat van faillissement of gerechtelijke reorganisatie of enige andere aantasting van de kredietwaardigheid, dan heeft elke partij het recht om de Overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven.  

4. The Job Coach mag slechts gebruik maken van haar recht op voortijdige beëindiging als ten gevolge van feiten en omstandigheden buiten haar wil in alle redelijkheid de voltooiing van de opdracht niet van haar kan worden gevergd. Deze situatie omvat, maar is niet beperkt tot, overmacht, zwangerschap, hospitalisatie, etcetera. The Job Coach houdt in deze situatie in ieder geval aanspraak op de betaling van de door haar geleverde prestaties tot op het moment van beëindiging. Partijen kunnen tevens met onderling akkoord overeenkomen dat de uitvoering van de opdracht zal worden uitgesteld naar een latere vast te leggen datum.  
 

5. Indien de opdracht buiten de invloed van The Job Coach, The Job Coach Academy, The Coach Academy, The Value Connectors of The Leadership Academy niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:  

5.1 Volgende voorwaarden gelden voor deelname aan (in company) workshops, (in company) (coaching) trajecten of (in company) presentaties, trainingen, opleidingen of events: Annuleren of aanvraag tot verplaatsing dienen schriftelijk te gebeuren door te mailen naar academy@thejobcoach.be. Annuleren van deelname binnen de dertig (30) kalenderdagen voor aanvang, geeft aanleiding tot een betalingsplicht a rato van 100% van de kosten. Bij annulering meer dan dertig (30) kalenderdagen vóór aanvang van de workshop of de opleiding geeft aanleiding tot een betalingsplicht a rato van honderd (100) EUR administratieve kost.

Elke deelnemer kan zich gratis laten vervangen door een andere persoon, waarvan de gegevens schriftelijk bekendgemaakt worden via academy@thejobcoach.be. Dit kan enkel als de nieuwe persoon de volledige opleiding gaat volgen en niet enkel één (1) module of x-aantal dagen van deze opleiding.

Om een inschrijving te verplaatsen naar een andere editie van die opleiding, geldt een bijkomende administratieve verwerkingskost van honderd (100) EUR. Aanwezigheid tijdens alle dagen van de module is noodzakelijk.

Na goedkeuring van de offerte is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Indien gewenst kan deelname uitgesteld worden naar een latere editie, mits het betalen van een administratieve verwerkingskost van honderd (100) EUR.

5.2 Individuele betaaltrajecten: annuleren van gereserveerde uren binnen 48 uur voor aanvang, geeft aanleiding tot een betalingsplicht a rato van 100% van de kosten van de geannuleerde uren of een verlies van 50% van de voorziene sessietijd.  Tot 48 uur voor de aanvang kan je een traject kosteloos verplaatsen, dit tot maximaal 2 maal per traject.

Elke deelnemer kan zich gratis laten vervangen door een andere persoon, waarvan de gegevens schriftelijk bekendgemaakt worden via info@thejobcoach.be. Dit kan enkel als de nieuwe persoon de volledige individueel betaaltraject gaat volgen en niet enkel één (1) module of x-aantal dagen van dit traject.

6. Hoe staat het met onze aansprakelijkheid?  
1. The Job Coach is uitsluitend aansprakelijk voor iedere haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming die veroorzaakt wordt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze overeenkomst. Onze aansprakelijkheid blijft beperkt tot deze gevallen. In geval van een toerekenbare tekortkoming moet de opdrachtgever bij vaststelling onmiddellijk een aangetekende gemotiveerde ingebrekestelling versturen waarbij The Job Coach de gelegenheid wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen. Het totaal van onze aansprakelijkheid kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag van de ons toekomende vergoeding. 

2. Wij zijn enkel aansprakelijk voor directe schade die volgt uit onze tekortkomingen. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en dergelijke. The Job Coach is evenmin aansprakelijk voor elke vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.  

3. Indien de opdrachtgever door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van The Job Coach in het gedrang brengt, dient zij alle nodige maatregelen te nemen om The Job Coach te vrijwaren van elke schade die zij hierdoor kan oplopen. 

4. In geval van overmacht is The Job Coach gerechtigd om de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten, voor de duur van de overmacht. Overmacht omvat de situatie waarbij een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis, die onafhankelijk is van de wil van de schuldenaar, en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis.  

5. The Job Coach kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door aangestelde derden wanneer de fout gekwalificeerd wordt als bedrog, een zware fout of een veel voorkomende lichte fout en indien het schadeverwekkende feit gebeurd is tijdens de uitvoering van hun opdracht. 

 

7. Vertrouwelijkheid.  
1. The Job Coach en de opdrachtgever bevestigen dat elke vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt ten gevolge van deze Overeenkomst, te allen tijde vertrouwelijk blijft. Vertrouwelijke informatie is deze informatie die schriftelijk is medegedeeld aan de andere partij en welke duidelijk aangeduid is als vertrouwelijk of informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd moet worden. Elke inbreuk op de vertrouwelijkheid brengt de aansprakelijkheid van de inbreuk makende partij in het gedrang. Deze inbreuk makende partij heeft eveneens de verplichting om de andere partij te vrijwaren van elke schade die het gevolg is van de inbreuk, inclusief het nemen van verdere (buiten)-gerechtelijke stappen. 

 

8. Bepalingen over deze overeenkomst. 
1. The Job Coach behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of belemmeren, van deelname uit te sluiten. Ook deelnemers die een activiteit uitoefenen die concurrerend is aan de activiteiten van The Job Coach, kunnen worden uitgesloten van deelname. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden meegedeeld aan de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan The Job Coach.  

2. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil omtrent de uitvoering van de overeenkomst zullen The Job Coach en de opdrachtgever alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Indien het geschil toch wordt voortgezet zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.  

3. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Wij hebben het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking. (Sub)Titels in deze overeenkomst kennen een louter illustratieve waarde.   

4. Wij kunnen onze rechten of plichten uit een overeenkomst ten allen tijde overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of een daartoe ingeschakelde derde partij. Dit kan zonder de instemming van de opdrachtgever en zonder enige schadevergoeding. De derde partij zal volledig instaan voor de verdere uitvoering van de overeenkomst.